بسمه تعالی

رزومه (Curriculum Vitae)

دکتر سید سجاد سجادی

استادیار گروه شیمی دانشگاه پیام نور استان بوشهر
ریاست دانشگاه پیام نور خورموج

 
آدرس محل کار: بوشهر خورموج دانشگاه پیام نور خورموج
تلفن: 07735329697 و 07735329580

آدرس پست الکترونیک: sssajadi@pnu.ac.ir and sssajadi@yahoo.com

 

** سوابق تحصیلی:

کارشناسی: شیمی محض دانشگاه اصفهان 1385

کارشناسی ارشد: شیمی آلی دانشگاه سیستان و بلوچستان 1388

دکتری: شیمی آلی دانشگاه سیستان و بلوچستان 1391

 

** سوابق آموزشی:

1)  تدریس دروس کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، شیمی دارویی و شیمی و تکنولوژی چرم دانشگاه سیستان و بلوچستان

2)  تدریس درس شیمی آلی 3 دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان

3)  تدریس دروس شیمی عمومی، شیمی آلی، بیوشیمی عمومی، جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی، آزمایشگاه شیمی آلی 1 و 2، آزمایشگاه بیوشیمی عمومی، آزمایشگاه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

4)  تدریس دروس رشته شیمی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مراکز بوشهر و خورموج

 

** افتخارات و جوایز:

1)  کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری سال 1391

2)  کسب جایزه ملی حسن تحصیل از بنیاد فرهنگی البرز 1392

3)  کسب رتبه اول آزمون دوره دکتری شیمی آلی دانشگاه سیستان و بلوچستان سال 1388

4)  دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان در مقطع دکتری

5)  کسب مقام اول دانشجوی بسیجی برتر استان سیستان و بلوچستان سال 1391

6)  کسب عنوان دانشجوی پژوهشی برتر دانشگاه سیستان و بلوچستان سال 1391

7)  کسب عنوان پژوهشگر برتر علوم پایه دانشگاه پیام نور استان بوشهر سال 1393


** عضویت در مجامع علمی، هیات تحریریه مجلات و داوری مقالات:
1)      عضو انجمن شیمی ایران
2)      عضو هیات تحریریه و داور مجله تخصصی شیمی Iranian Chemical Communication دانشگاه پیام نور
3)      داور مقالات مجله Organic Chemistry Research
4)      داور مقالات مجله Polycyclic Aromatic Compounds
5)       داور مقالات مجله Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry **
راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویان:
1)  آرزو پورکاظمی، کارشناسی ارشد شیمی آلی: "سنتز مشتقات کرومن با استفاده از N،- دی اتیل-N- سولفواتان آمینیوم هیدروژون سولفات، فتالیمید-N- سولفونیک اسید و سزیم کربنات در شرایط گرمایی، ریز موج و فراصوت" 1393 (استاد مشاور).

2)  حکیمه اسوار، کارشناسی ارشد شیمی آلی: "سنتز بدون حلال 9-آریل-8،1-دی اکسو-اکتاهیدروزانتن ها و دی هیدروپیرانو-پیرازول ها با استفاده از فتالیمید N-سولفونیک اسید و N،N،،-تترامتیل N،-بیس (سولفو) اتان-2،1-دی آمینیوم کلرید به عنوان‌کاتالیزورهایی جدید" 1394 (استاد مشاور).

3)  محبوبه زارعی، کارشناسی ارشد شیمی آلی: "سنتز پای پیریدین های استخلاف دار، ۲-اکسو پیرول ها و فوران-۲(H۵)-اون های۵،۴،۳-استخلافی با استفاده از کاتالیزور اتیلن دی آمونیوم دی فرمات و تریتیل کلرید" 1394 (استاد راهنما).

4)  مریم شوقی، کارشناسی ارشد شیمی آلی: " سنتز تترا هیدرو پیریدین های استخلاف دار و فوران-2(H5)-اون ها در حضور کاتالیزورهای 2- هیدروکسی اتیل آمونیوم هیدروژن سولفات و اگزالیک اسید" 1394 (استاد راهنما).

5)  نرگس حسینی، کارشناسی ارشد شیمی آلی: " سنتز دی هیدرو 2-اکسوپیرول ها، پی پیریدین ها و 2(H5)-فورانون ها با استفاده از N، N، ،Nʹ-تترا متیل اتان-1،2- دی آمین پیوند شده با سولفونیک اسید به عنوان کاتالیزور" 1394 (استاد راهنما).

** مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی (ISI):

1)  Malek Taher Maghsoodlou, Sayyed Mostafa Habibi Khorassani, Nourollah Hazeri, Mohsen Rostamizadeh, Seyed Sajad Sajadikhah, Zahra Shahkarami, Nariman Maleki, An Efficient Synthesis of α-Amino Phosphonates Using Silica Sulfuric Acid As a Heterogeneous Catalyst, Heteroatom Chem., 2009, 20, 316-318

2)  Malek Taher Maghsoodlou, Sayyed Mostafa Habibi-Khorassani, Reza Heydari, Nourollah Hazeri, Seyed Sajad Sajadikhah, Mohsen Rostamizadeh, Al(H2PO4)3 as an Efficient and Reusable Catalyst for One-pot Three-component Synthesis of α-Amino Phosphonates under Solvent-free Conditions, Chin. J. Chem., 2010, 28, 285-288

3)  Malek Taher Maghsoodlou, Sayyed Mostafa Habibi-Khorasani, Reza Heydari, Nourollah Hazeri, Seyed Sajad Sajadikhah, Mohsen Rostamizadeh, Leila Keishams, Silica supported polyphosphoric acid (PPA-SiO2): an efficient and reusable heterogeneous catalyst for the one-pot synthesis of α-amino phosphonates, Turk. J. Chem., 2010, 34, 565-570

4)  Mohsen Rostamizadeh, Malek Taher Maghsoodlou, Nourallah Hazeri, Sayyed Mostafa Habibi-khorassani, Seyed Sajad Sajadikhah, Nariman Maleki, Zahra Shahkarami, Silica supported perchloric acid (HClO4–SiO2): Highly efficient heterogeneous catalyst for the synthesis of α-amino phosphonates, Lett.Org. Chem., 2010, 7, 542-544

5)  Mohsen Rostamizadeh, Malek Taher Maghsoodlou, Sayyed Mostafa Habibi-Khorassani, Nourallah Hazeri, Seyed Sajad Sajadikhah, Faramarz Rostami Charati, Mohammad Amin Kazemian, Brian W. Skelton, Mohamed Makha, Molecular Structure and Theoretical Studies of New Stable Phosphorus Ylides Derived from Trialkyl Phosphites, Heteroatom Chem., 2011, 22, 36-43

6)  Malek Taher Maghsoodlou , Sayyed Mostafa Habibi-Khorassani, Reza Heydari, Nourallah Hazeri, Seyed Sajad Sajadikhah, Mohsen Rostamizadeh, An efficient and simple synthesis of a-amino phosphonates as‘drug like’ molecules catalyzed by silica-supported perchloric acid (HClO4–SiO2), Arab. J. Chem., 2011, 4, 481–485

7)  Malek Taher Maghsoodlou, Reza Heydari, Sayyed Mostafa Habibi-Khorassani, Nourallah Hazeri, Seyed Sajad Sajadikhah, Mohsen Rostamizadeh, Mojtaba Lashkari, One-pot three-component synthesis of α-amino phosphonates using NaHSO4-SiO2 as an efficient and reusable catalyst, Synth. Commun., 2012, 42, 136-143

8)  Malek Taher Maghsoodlou, Reza Heydari, Sayyed Mostafa Habibi-Khorassani, Nourollah Hazeri, Mojtaba Lashkari, Mohsen Rostamizadeh, Seyed Sajad Sajadikhah, Triphenylarsine as an efficient catalyst in diastereospecific synthesis of N-vinyl heterocyclic compounds, Synth. Commun., 2011, 41, 569-578

9)  Khatereh Kandan-Barani, Malek Taher Maghsoodlou, Sayyed Mostafa Habibi-Khorassani, Nourallah Hazeri, Seyed Sajad Sajadikhah, Three-component reaction between alkyl(aryl) isocyanide and dialkyl acetylendicarboxylates in the presence of ethyl trifluoroacetate, J. Chem. Res., 2011, 35, 231-233

10)  Ghasem Marandi, Malek Taher Maghsoodlou, Nourallah Hazeri, Reza Heydari, Sayyed Mostafa Habibi-Khorassani, Niloufar Akbarzadeh Torbati, Seyed Sajad Sajadikhah, Danial Saravani, Mansoureh Rakhshanipour, Samira Gholamipour, Faramarz Rostami-Charati, Brian W. Skelton, Mohamed Makha, Zeynab Zare, Mojtaba Lashkari, Synthesis of New Phosphonato Esters by Reaction between Triphenyl or Trialkyl Phosphite and Acetylenic Diesters in the Presence of NH-Containing Compounds, Heteroatom Chem., 2011, 22, 630-639

11)  Seyed Sajad Sajadikhah, Malek Taher Maghsoodlou, Nourallah Hazeri, Sayyed Mostafa Habibi-khorassani, One-pot three-component reaction for synthesis of highly substituted pyrazolo[1,2-a][1,2,4]triazole derivatives, Lett. Org. Chem., 2011, 8, 743-748

12)  Malek Taher Maghsoodlou, Sayyed Mostafa Habibi-Khorasani, Abbas Moradi, Nourallah Hazeri, Amir Davodi, Seyed Sajad Sajadikhah, One-pot three-component synthesis of functionalized spirolactones by means of reaction between aromatic ketones, dimethyl acetylenedicarboxylate and N-Heterocycles, Tetrahedron, 2011, 67, 8492-8495

13) Khatereh Khandan-Barani, Malek Taher Maghsoodlou, Nourallah Hazeri, Sayyed Mostafa Habibi-Khorasani, Seyed Sajad Sajadikhah, One-pot, three-component reactions between isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylates in the presence of phenyl isocyanate: Synthesis of dialkyl 2-(alkyl/arylamino)-2,5-dihydro-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate, Arkivoc, 2011, xi, 22-28
 

14)  Seyed Sajad Sajadikhah, Malek Taher Maghsoodlou, Nourallah Hazeri, Sayyed Mostafa Habibi-Khorasani, Sayyed Jalal Shams-Najafi, One-pot multicomponent synthesis of highly substituted piperidines using p-toluenesulfonic acid monohydrate as catalyst, Monatsh. Chem., 2012, 143, 939-945

15)  Seyed Sajad Sajadikhah, Nourallah Hazeri, Malek Taher Maghsoodlou, Sayyed Mostafa Habibi-Khorassani, Adel Beigbabaei, Mojtaba Lashkari, One-pot three-component synthesis of highly substituted piperidines using 1-methyl-2-oxopyrrolidinium hydrogen sulfate, J. Chem. Res., 2012, 36, 463-467

16)  Seyed Sajad Sajadikhah, Malek Taher Maghsoodlou, Nourallah Hazeri, Sayyed Mostafa Habibi-Khorasani, Anthony C. Willis, One-pot five-component synthesis of highly functionalized piperidines using oxalic acid dihydrate as a homogenous catalyst, Chin. Chem. Lett., 2012, 23, 569-572

17)  Nourallah Hazeri, Malek Taher Maghsoodlou, Sayyed Mostafa Habibi-Khorasani, Jasem Aboonajmi, Mojtaba Lashkari, Seyed Sajad Sajadikhah, A green protocol for one-pot three-component synthesis of a-amino phosphonates catalyzed by succinic acid, Res. Chem. Intermed., 2014, 40, 1781-1788

18)  Mojtaba Lashkari, Malek Taher Maghsoodlou, Nourallah Hazeri, Sayyed Mostafa Habibi-Khorassani, Seyed Sajad Sajadikhah, Razieh Doostmohamadi, Synthesis of highly finctionalized piperidines via one-pot five-component reactions in the presence of acetic acid solvent, Synth. Commun., 2013, 43, 635-644

19)  Nourallah Hazeri, Malek Taher Maghsoodlou, Sayyed Mostafa Habibi-Khorasani, Jasem Aboonajmi, Seyed Sajad Sajadikhah, Fe(NO3)3·9H2O as efficient catalyst for one-pot synthesis of highly functionalizedpiperidines, J. Chin. Chem. Soc., 2013, 60, 355-358

20)  Seyed Sajad Sajadikhah, Nourallah Hazeri, Malek Taher Maghsoodlou, Sayyed Mostafa Habibi-Khorasani, Khatereh Khandan-Barani, A one-pot multi-component synthesis of N-aryl-3-aminodihydropyrrol-2-one-4-carboxylates catalysed by oxalic acid dihydrate, J. Chem. Res., 2013, 37, 40-42

21)  Seyed Sajad Sajadikhah, Nourallah Hazeri, Malek Taher Maghsoodlou, Sayyed Mostafa Habibi-Khorasani, Anthony C. Willis, Trityl chloride as an efficient organic catalyst for one-pot, five-component and diastereoselective synthesis of highly substituted piperidines, Res. Chem. Intermed., 2014, 40, 723-736

22)  Seyed Sajad Sajadikhah, Nourallah Hazeri, Coupling of amines, dialkyl acetylenedicarboxylates and formaldehyde promoted by [n-Bu4N][HSO4]: an efficient synthesis of highly functionalized dihydro-2-oxopyrroles and bis-dihydro-2-oxopyrroles, Res. Chem. Intermed., 2014, 40, 737-748

23)  Seyed Sajad Sajadikhah, Nourallah Hazeri, Malek Taher Maghsoodlou, Sayyed Mostafa Habibi-Khorasani, Facile One-pot Synthesis of Substituted Dihydropyrrol-2-ones via Four-component Domino Reaction of Amines, Dialkyl acetylenedicarboxylates and Formaldehyde, J. Chin. Chem. Soc., 2013, 60, 1003-1006

24)  Seyed Sajad Sajadikhah, Nourallah Hazeri, Malek Taher Maghsoodlou, Sayyed Mostafa Habibi-Khorasani, Adel Beigbabaei, Anthony C. Willis, Al(H2PO4)3 as an efficient and reusable catalyst for the multi-component synthesis of highly functionalized piperidines and dihydro-2-oxypyrroles, J. Iran. Chem. Soc., 2013, 10, 863-871

25)  Seyed Sajad Sajadikhah, Malek Taher Maghsoodlou, Nourallah Hazeri, A simple and efficient approach to one-pot synthesis of mono- and bis-N-aryl-3-aminodihydropyrrol-2-one-4-carboxylates catalyzed by InCl3, Chin. Chem. Lett., 2014, 25, 58-60

26)  Seyed Sajad Sajadikhah, Malek Taher Maghsoodlou, Nourallah Hazeri, Efficient and extremely facile one-pot four-component synthesis of mono and bis-N-aryl/alkyl-3-aminodihydropyrrol-2-one-4-carboxylates catalyzed by p-TsOH·H2O, Res. Chem. Intermed., 2015, 41, 2503-2511

27)  Malek Taher Maghsoodlou, Reza Heydari, Nourallah Hazeri, Sayyed Mostafa Habibi-khorassani, Farahnaz Barahuie, Javad Navidno, Mohsen Rostamizadeh, Seyed Sajad Sajadikhah, A one-pot and efficient synthesis of C-alkylated phenols and benzofuran derivatives with phosphanylidene substituents, Res. Chem. Intermed., 2015, 41, 2609-2617

28)  Khatereh Khandan-Barani, Malek Taher Maghsoodlou, Seyed Sajad Sajadikhah, Synthesis of functionalized 2-aminofuran derivatives using mild, three-component reactions, Iran. J. Org. Chem., 2013, 5, 953-957

29)  Nourallah Hazeri, Seyed Sajad Sajadikhah, Malek Taher Maghsoodlou, Sajad Mohamadian-Souri, Mahmoud Norouzi, Maryam Moein, An efficient one-pot access to substituted dihydropyrrol-2-one derivatives using sucrose as natural, biodegradable and inexpensive catalyst, J. Chin. Chem. Soc., 2014, 61, 217-220

30)  Nourallah Hazeri, Seyed Sajad Sajadikhah, Malek Taher Maghsoodlou, Mahmoud Norouzi, Maryam Moein, Sajad Mohamadian-Souri, Maltose, a natural, efficient and economical catalyst for the one-pot synthesis of highly substituted dihydropyrrol-2-ones, J. Chem. Res., 2013, 37, 550-552

31)  Seyed Sajad Sajadikhah, Malek Taher Maghsoodlou, Nourallah Hazeri, Maryam Moein, Mahmoud Norouzi, Sajad Mohamadian-Souri, A xylose-catalyzed one-pot four-component domino protocol for the facile synthesis of highly substituted dihydropyrrol-2-ones, Lett. Org. Chem., 2014, 11, 268-272

32)  Seyed Sajad Sajadikhah, Malek Taher Maghsoodlou, Nourallah Hazeri, Sajad Mohammadian-Souri, Lime Juice-ethanol: a natural, green and highly efficient medium for the one-pot synthesis of functionalized dihydropyrrol-2-ones, Iran. J. Org. Chem., 2013, 5, 1127-1131

33)  Seyed Sajad Sajadikhah, Malek Taher Maghsoodlou, A simple and green approach for the synthesis of polyfunctionalized mono- and bis-dihydro-2-oxopyrroles catalyzed by trityl chloride, RSC Adv., 2014, 4, 43454-43459

34)  Seyed Sajad Sajadikhah, Malek Taher Maghsoodlou, Nourallah Hazeri, Mahmoud Norouzi, Maryam Moein, A green and efficient one-pot three-component synthesis of dihydropyrano[3,2-c]chromenes using NaCl in hydroalcoholic media, Res. Chem. Intermed., 2015, 41, 8665-8672

35)  Seyed Sajad Sajadikhah, Al(H2PO4)3 as an efficient and recyclable catalyst for the one-pot synthesis of naphthopyranopyrimidines, RSC Adv., 2015, 5, 28038-28043

36)  Seyed Sajad Sajadikhah, Malek Taher Maghsoodlou, Nourallah Hazeri, Sajad Mohamadian-Souri, ZrCl4 as efficient catalyst for one-pot four-component synthesis of polysubstituted dihdropyrrol-2-ones, Res. Chem. Intermed., 2016, 42, 2805-2814

37) Mahboobeh Zarei, Seyed Sajad Sajadikhah, Green and facile synthesis of dihydropyrrol-2-ones and highly substituted piperidines using ethylenediammoniumdiformate (EDDF) as a reusable catalyst, Res. Chem. Intermed., 2016,
doi: 10.1007/s11164-016-2512-0

** مقالات علمی ارائه شده در کنفرانس ها و سمینار ها:

1)  Seyed Sajad Sajadikhah, Malek Taher Maghsoodlou, Sayyed Mostafa Habibi-Khorassani, Nourollah Hazeri, An efficient and simple synthesis of α-amino phosphonates as ‘drug like’ molecules for pharmacological and biological screening, 12th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress, 2-5 August, 2010, Zanjan, Iran

2)  Malek Taher Maghsoodlou, Reza Heydari, Nourallah Hazeri, Seyed Sajad Sajadikhah, A simple synthesis of stable phosphorus ylides and phosphonate esters from one-pot reaction between trimethyl phosphite and acetylenic esters in the presence of NH-acids, the 16th Iranian Conference of Organic Chemistry, 2009, Zanjan, Iran

3)  Malek Taher Maghsoodlou, Sayyed Mostafa Habibi-Khorassani , Reza Heydari, Nourallah Hazeri, Seyed Sajad Sajadikhah, Mohsen Rostamizadeh, Silica supported polyphosphoric acid (PPA-SiO2): an efficient and reusable heterogeneous catalyst for the one-pot synthesis of α-amino phosphonates, the 16th Iranian Conference of Organic Chemistry, 2009, Zanjan, Iran

4)  Malek Taher Maghsoodlou, Reza Heydari, Nourallah Hazeri, Seyed Sajad Sajadikhah, Mohsen Rostamizadeh, One-pot three-componentsynthesis of α-amino phosphonates using NaHSO4-SiO2 as an efficient and reusable catalyst, the 16th Iranian Conference of Organic Chemistry, 2009, Zanjan, Iran

5)  Hamid Reza Shaterian, Fahime Khorami, Azita Amirzadeh, Mansoureh Rakhshanipoor, Seyed Sajad Sajadikhah, Majid Ghashang, Zinc hydrogensulfate catalized synthesis of 14-H-aryl-14H-dibenzo[a, j]xanthenes derivatives under thermal and solvent-free conditions, 12th Brazilian Meeting on Organic Chemistry, Brazil

6)  Adel Beigbabaei, Mohsen Rostamizadeh, Seyed Sajad Sajadikhah, Kataneh Badiee, Farshid Afzalian shirvan, A simple synthesis of stable phosphorus ylides from reaction between triphenyl phosphine or trimethyl phosphite, acetylenic esters and NH-containing compounds, the 18th Iranian Conference of Organic Chemistry, 2012, Zahedan, Iran

7)  Jasem Aboonajmi, Mohiedin Safarzaei, Elham Fereidooni, Seyed Sajad Sajadikhah, FeCl36H2O as efficient catalyst for one-pot synthesis of highly functionalized piperidines, 13th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress, 2012, Isfahan, Iran

8) Maryam Shoghi, Seyed Sajad Sajadikhah, One-pot multi-component synthesis of highly substituted piperidines using 2-hydroxy ethyl ammunium hydrogen sulfate as catalyst, 13th National Chemistry Conference of Hamedan Payame Noor University, 2016, Hamedan, Iran

 

 

** طرح های پژوهشی:

1)  زیرکونیوم تترا کلرید (ZrCl4) به عنوان یک کاتالیزور کارامد برای سنتز تک ظرفی دی هیدروپیرول-2-اون ها پراستخلاف به وسیله واکنش چند جزئی آمین‌ها، دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات ها و فرمالدهید، دانشگاه پیام نور استان بوشهر، 1392 (خاتمه یافته).

2)  تترامتیل گوانیدیم استات ([TMG][Ac]) به عنوان یک کتالیزور موثر با قابلیت استفاده مجدد برای سنتز تک ظرف دی هیدروپیرول-2-اون ها و پای پیریدین های پراستخلاف، دانشگاه پیام نور استان بوشهر  (در حال اجرا).

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما