عبدالرسول افراسیابی کارشناسی ارشد اقتصاد مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیک:
سمیه جهان تیغ دانشجوی دکتری جغرافیا مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیک:
سید سجاد سجادی دکتری تخصصی شیمی آلی مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:
رضا زارع دکتری تخصصی مدیریت دولتی مرتبه علمی: استادیار پست الکترونیک:
razazare@outlook.com
rezazare@pnu.ac.ir
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما